• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา เขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนกันยายน - 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อระบบโควตาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน