• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา(เพิ่มเติม3) ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระบบโควตาเพิ่มเติม(รอบ3)
  โดยประกาศรายชื่อให้นักศึกษาทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  ขอประกาศรายชื่อ
  นักศึกษาดังกล่าว  ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  ตามไฟล์รายชื่อที่แนบตามประกาศนี้  และขอให้นักศึกษารายชื่อตามประกาศนี้
  มาทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ในวันที่ 24 เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 15.00น.  หากนักศึกษาไม่มาทำการลงทะเบียนเรียน
  ตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัย  สามารถสอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานบริการการศึกษา  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วิทยาเขตสกลนคร  โทรศัพ 098-6022754