• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระบบรับตรง(สอบคัดเลือก)
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง
  วันที่ 17 มีนาคม 2560  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ตามไฟล์ที่แนบมาท้ายประกาศนี้    โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ
  ตามประกาศนี้  มาทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  09.00น. ถึง 16.00น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วิทยาเขตสกลนคร  และหากนักศึกษาที่ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้   ให้นักศึกษาทำการติดต่อมายัง  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  งานบริการการศึกษา  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  โทรศัพท์ 098-6022754  เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไป