• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ ส17/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายการดังนี้
  ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนนักศึกษาประมาณ 2,520 คน รายละเอียดตามประกาศสอบราคาเลขที่ ส17/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
     กำหนดรับเอกสารเสนอราคา และยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  อาคารพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ในวันราชการและระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  การเปิดซองเสนอราคาโดยเปิดเผยในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังวันที่ 27 มิถุนายน 2560  
     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา และรับทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  งานบริหารทรัพยากร อาคารพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  ข้างอาคารวิจัยและพัฒนา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

  ราคากลาง: 
  442,680.00