• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำปีการศึกษา2560 (ภาคต้น) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2560 ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 2 วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดคุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ