• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการชุดปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว 

     บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
  1.  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
  2.  ใบสมัคร แนบท้ายประกาศ
  3.  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
  4.  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ