• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการฯ ที่จะครบวาระ และให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น หน่วยเลือกตั้งวิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้