• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 032/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังประกาศ