• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดคุณสมบัตริและกำหนดการ รับสมัคร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ