• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เรียงตามอักษร ดังประกาศแนบท้ายนี้