• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 20/2560 เรื่อง การขายครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิธีทอดตลาด

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เลขที่ 20/2560 เรื่อง การขายครุภัณฑ์  จำนวน  141  รายการ ราคากลาง  644  บาท (หกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยวิธีทอดตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใชงานได้ ติดต่อขอรับเงื่อนไข รายละเอียด แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  งานบริหารทรัพยากร อาคารพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง (ข้างโรงจอดรถ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันแลัเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  www.skc.rmuti.ac.th พร้อม ต้องลงในบัญชีผู้รับเงืื่อนไขและดุสภาพครุภัณฑ์  หากไม่ลงนามในบัญชีดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่รับพิจารณาการสู้ราคา 

  ราคากลาง: 
  644.00