• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตา รอบที่ 2

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2561(ระบบโควตา) ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกระบบโควตารอบที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 โดยชำระเงินได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร (เวลา 08.30-15.30 น.) หรือชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทย  ได้ทุกสาขา  หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนักศึกษา

   

  นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  ได้ที่

  Http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration

   

  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา Click