• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561
         ตามท่ีีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 1/1 ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือเข้าศึกษา ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประกาศรหัสสมัคร เพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 ราบละเอียดตามลิ้งค์แนบท้ายประกาศ
   http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=870