• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาระบบสื่อสารรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค.2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซืื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,085,000 บาท ตามรายการดังนี้  ชุดพัฒนาระบบสื่อสารรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดตามประกาศเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

  ราคากลาง: 
  1,085,000.00