• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประชุมการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล วท.

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมกัน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ต้อนรับฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการติดตามการปฏิบัติงานและประชุมปรึกษาหารือกับคณาจารย์  ในสังกัดที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการดูแลนักเรียนทุน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น