• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีภาคเรียนที่๑ การศึกษา ๒๕๖๑

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกาาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น ๑ โดยรายละเอียดและคุณสมบัติและกำหนดการรับสมัคร ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ