• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้สะสม พ.ศ.2561 งบลงทุน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปละประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณรายได้ พ.ศ.2561 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์งบประมาณรายได้สะสม พ.ศ.2561 จำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 3203000

  ราคากลาง: 
  3,203,000.00