• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานช่างยนต์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 40/2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานช่างยนต์  ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 40/2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผ่านทางอีเมล์ rporn.th@rmuti.ac.th หรือเบอร์ 042-771562 หือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th และ www.gprocument.go.th ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

  ราคากลาง: 
  983,000.00