• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้จึงกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระหว่าง 18 – 22 มิถุนายน 2561 โดยให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ