• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก าหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓) โดยการรับตรงร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๑๓๐๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอ านาจให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง รายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มี สิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=385