• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ใบสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ระยะเวลาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  เริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

  ขั้นตอนการยื่นเอกสารใบสมัครสหกิจศึกษา ดังนี้

  1. นักศึกษากรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์ม (ฉบับพิมพ์) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ htt:/www.skc.rmuti.ac.th หรือหัวหน้าประจำห้องติดต่อรับไฟล์ใบสมัครสหกิจศึกษาได้ที่ งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2
  2. เอกสารที่นักศึกษาต้องแนบในใบสมัครสหกิจศึกษาก่อนยื่นคำร้องขอออกปฏิบัติงาน ดังนี้
  • เอกสารใบรับรองผลการเรียนหรือทรานสคริปฉบับไม่สมบูรณ์      จำนวน   1    ฉบับ
  • เอกสารใบรับรองความประพฤตินักศึกษา                                     จำนวน   1    ฉบับ
  • เอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษา                                                จำนวน   1    ฉบับ
  • RESUME  (ถ้ามี)
  1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละโปรแกรมวิชารวบรวมเอกสารใบสมัครสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละห้องส่งมายังแผนกงานสหกิจและการฝึกงาน เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลและจัดส่งใบสมัครไปยังสถานประกอบการต่อไป