• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (โควตาสถาบันพระบรมราชชนก) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิในด้านการแพทย์แผนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเพื่อตอบสนองโครงการทศวรรษการผลิตและพัฒนากำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2555-2564 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทรัพยสกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต นั้น
              บัดนี้ จึงกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ดังนี้