• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 รายการคือ
  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประกาศเลขที่ 45/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561  และตามประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  900,000.00