• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการ จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 50/2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการ  จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม  จำนวน  1  งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  50/2561  จำนวน  1  งาน  ราคากลงานจ้างในการปาของระกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,725,000  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผ่านทางอีเมล์  Rporn.th@rmuti.ac.th หรือเบอร์  042-771562  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 12  กันยายน  2561  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  www.skc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวัน  12  กันยายน  2561

  ราคากลาง: 
  1,725,000.00