• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2561 พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขั้นตอนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามสัญญาโครงการฯ โดยนางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชมงคล และห้องเพียรจรรย์สืบศรี อาคาร 12