ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 

รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

ผศ. อัมพร ภูศรีฐาน

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
 

ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 

นางสาวเพ็ญศรี มาตราช

หัวหน้างานอำนวยการ

ผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายสมพงษ์ วะทันติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 

นายภควัต นครินทร์สาคร

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

นางสุกัญญา สีเมือง

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ดร.เปรมศักดิ์ พวงลอย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายจารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 

นางสาวพุทธชาด พรหมบุรมย์

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

ดร.ราตรี พระนคร

รองคณบดีผ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.เสกสรร พลสุวรรณ

รองคณบดีผ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 

นายวิวัฒน์ ศรีวิชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางอมร คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 

นางจุฑามาศ ที่อร่าม

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ