ปรัชญา (Philosophy) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

“คุณธรรมนำหน้า ปัญญานำทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม”

 

ปณิธาน (Determination) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

 

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

“ผู้นำเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ เพื่อพัฒนาสังคมชุมชน มั่งคั่ง ยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักบริหารจัดการที่ดี