โครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2018, 9:01:39 AM

วันที่ 18 กันยายน 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ และ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรและตอบข้อซักถาม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้ยังมีกำหนดการจัดโครงการครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 กันยายน 2561ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์