อบรมระบบราง

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 12, 2019, 1:52:08 PM

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมผลิตและพัฒนาแรงงานขั้นสูง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตร ที่ 1 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรที่ 5 และหลักสูตรที่ 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมี รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.บุญจันทร์ ศรีสันต์ และ ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย และทีมวิทยากร ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรทางการศึกษากับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในระบบขนส่งทางรางและพัฒนาฝีมือแรงงานระดับปฏิบัติการให้มีความสามารถขั้นสูงและมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านระบบราง มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาลัยเทคนิกสกลนคร และ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จำนวน 210 คน กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร