โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนออกสู่สถานประกอบการ3/61

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Apr 9, 2019, 11:46:16 AM

วันที่ 9 เมษายน 2562 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนออกสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน มีดังนี้ 1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบการฝึกงาน 2) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 3) เพื่อให้สถาบันอุมศึกษา ซึ่งเป็นภาคผู้ผลิตบัณฑิตได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 366 คน ประกอบไปด้วย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 59 คน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 คน และระดับปริญญาตรี 67 คน ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร