โครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 15, 2019, 11:28:14 AM

โครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ชั้น 1