ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Apr 19, 2019, 11:47:32 AM

วันที่ 5 เมษายน 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชมงคล และห้อง 12205 อาคารเรียนรวม โดยจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “อนาคตสหกิจศึกษากับคุณภาพของบัณฑิตและความต้องการของตลาด” โดยมีวิทยากรพิเศษ ได้แก่ คุณเฉลิมชัย ศรัณยวนิชย์ ผู้จัดการอาวุโสจากบริษัท นันทวัน จำกัด และ ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรม จ.สกลนคร และการประกวดผลงานในรูปแบบบรรยาย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ผลงาน และกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 9 ผลงาน และภาคโปสเตอร์นวัตกรรมสหกิจศึกษา กลุ่มคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษา รวม 14 ผลงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร (เจ้าภาพ) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภุธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ