โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jun 4, 2019, 10:35:20 AM

วันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ.2562 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อทำแผนคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.จิตรา พึ่งพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกงาน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกแผนกงาน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร