โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาภาคอีสานตอนบน

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Apr 23, 2019, 2:35:47 PM

วันที่ 23 เมษายน 2562 งานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียริจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้แทนประธานอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยมี ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ด้วยสื่อที่หลากหลาสย สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร