การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for KM)

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Apr 19, 2019, 11:43:20 AM

วันที่ 4 เมษายน 2562 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ“การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งสิ้น 100 คน และปิดท้ายด้วยพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดโครงการในปีต่อไปให้กับ มทร.อีสาน นครราชสีมา