โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และภาวะผู้นำบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2018, 9:13:58 AM

วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ.2561 แผนกงานบริหารงานบุคลากร งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และภาวะผู้นำบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ภาวะผู้นำและแนวทางกำจัดขยะทางความคิด และการบริหารงานแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบรรลุตามเป้าหมายโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการแนะนำเทคนิคปรองดองหัวหน้า-ลูกน้อง ทำอย่างไร ให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย และอาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพสายสนับสนุน ด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 7 ส่วนงาน ประกอบด้วย งานบริหารทรัพยากร งานบริการการศึกษา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แฟ๊ป สุภัทโท โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี งานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ และงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย