การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มทร.อีสาน

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 28, 2019, 9:18:54 AM

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมบรรยายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานของทั้ง 3 ส่วนงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกนคร