โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2018, 9:20:33 AM

โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2561 พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขั้นตอนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามสัญญาโครงการฯ โดยนางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชมงคล และห้องเพียรจรรย์สืบศรี อาคาร 12