โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 14, 2019, 2:12:11 PM

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยมี นายภควัต นครินทร์สาคร หัวหน้างานบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 2) เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 3) เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์หลังการปรับปรุง สู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ โครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 24 คน ณ โรงแรม I Hotel จังหวัดนครพนม จัดโดย แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน