สร้างรายได้เกษตรกรฐานราก โดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวกิจกรรม ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 7, 2019, 3:39:04 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างรายได้เกษตรกรฐานราก ร่วมกับคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าสมณวงศ์ อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร ทั้งนี้ได้เสนอหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรสะสมหน่วยกิต เช่น นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นต่อยอดจุดเน้นจุดเด่นในสกลนครโมเดล เช่น โค ข้าว เม่า คราม และ สมุนไพรอินทรีย์ รวมถึงกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ ของวิทยาเขตากลนคร