ต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และคณะ

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 15, 2018, 9:26:01 AM

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พลอากาศโทบรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจและติดตามการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายชัยยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ที่แต่ละจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งโครงการที่ขอรับการสนุบสนุนงบประมาณและโครงการสำคัญเร่งด่วนที่แต่ละจังหวัดขอรับการสนับสนุนและผลักดัน ประจำปี 2562 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร จากนั้น ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ชมนิทรรศการที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนแผนงานโครงการและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากคราม เม่า เกษตร และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร