มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ส่งมอบไม้ค้ำยันช่วยพยุงเดินให้กับโรงพยาบาลพังโคนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

รอบรั้ววิทยาเขต ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Nov 11, 2020, 2:52:01 PM
 

11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มอบไม้ค้ำยันช่วยพยุงเดินซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาให้แก่โรงพยาบาลพังโคน จำนวน 30 คู่ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน และจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ เหมะธุลิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ ดร.โกวิท บุญรอด หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบุรณาการนำงานสร้างสรรค์ที่ได้จากหลักสูตรนำไปใช้ในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด