ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานช่างยนต์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: อาภรณ์ ธันยาภิรักษ์ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 18, 2018, 3:07:32 PM

ราคากลาง 983,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) บาท


Attachments