ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วนวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Aug 13, 2019, 3:12:26 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วนวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2562 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผ่านทางอีเมล์ rporn.th@rmuti.ac.th หรือเบอร์ 042-771562 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ราคากลาง 1925400 บาท


Attachments