ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 7/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jun 27, 2019, 10:58:02 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น 1,431,000 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 7/2562

ราคากลาง 1,431,000 บาท