ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบานั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน เลขที่ 6/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jun 26, 2019, 9:32:52 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบานั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน เลขที่ 6/2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผ่านทางอีเมล์ saowanee.kI@rmuti.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง www.rmuti.ac.th และ www.qgrocurement.go.th ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ราคากลาง 1800000 บาท