Auctions
Showing 1-20 of 30 items.

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเสริมทักษะเทคโนโลยีการประมง ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2563

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Feb 18, 2020, 4:24:33 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเสริมทักษะเทคโนโลยีการประมง ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Feb 17, 2020, 5:31:52 PM

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกว


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:29:29 PM

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:27:29 PM

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:25:24 PM

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:21:26 PM

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วนวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Aug 13, 2019, 3:12:26 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วนวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2562 ผู้สนใ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอดอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Aug 5, 2019, 9:15:48 AM

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอดอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการงานซ้อมรับพราะราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Aug 2, 2019, 2:47:43 PM

ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการงานซ้อมรับพราะราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีอี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 31, 2019, 4:13:04 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีอี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธี


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงการหลังคาเหล็กและเบาะนั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่2

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:51:51 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงการหลังคาเหล็กและเบาะนั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 โดยผู้เสนอราคาที


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:12:39 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile Univ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:09:15 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บริเวณโรงพ


ประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธิซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 22, 2019, 11:36:15 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะให้บุคลากรภายนอกเช้าพื้นี่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jul 11, 2019, 10:12:59 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบาะนั่งมีผนักพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 10, 2019, 11:24:14 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบานั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน เลขที่ 8/2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรา


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 5, 2019, 2:30:55 PM

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบาะนั่งมีผนักพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 4, 2019, 10:33:48 AM

เนื่องจาก รายละเอียดประกอบการจัดซื้อพัสดุมีความคลาดเคลื่อนในข้อที่ 1.6 , 1.7 , 3.1 , 9.7 , 10.1 และ 10.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศเลขที่ 6/2562


ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 7/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jun 27, 2019, 10:58:02 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบานั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน เลขที่ 6/2562

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jun 26, 2019, 9:32:52 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบานั่งมีผนังพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน เลขที่ 6/2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดร