Auctions
Showing 1-9 of 9 items.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jun 6, 2019, 10:45:12 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: May 31, 2019, 4:54:23 PM

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: May 31, 2019, 4:53:05 PM

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: May 31, 2019, 4:50:22 PM

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางแะของหน่วยงานของรัฐตามที่


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: May 27, 2019, 11:55:37 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Mar 1, 2019, 1:28:38 PM

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่องประกาศเผยแพร่แผน เงินงบประมาณรายได้สะสม คอท. ปี 2561

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: อาภรณ์ ธันยาภิรักษ์ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 18, 2018, 3:24:47 PM


ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 6:52:23 PM

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)