หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

English Program for International Communication

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Applied Chemistry

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

General Management Program

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Department of Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Program

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Program

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Department of Mechanical Engineering

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Department of Electronics and Telecommunications Engineering

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

Mechanical Technology Program (Ongoing)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

Industrial Technology Program (Ongoing)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

Electronics Technology Program (Ongoing)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

Electrical Technology Program (Ongoing)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Animal Science Program

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

Plant Science Program

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

Fishery Program

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Food Science and Technology Program

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

Health and Beauty Science Program