หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

Master of Science Program Animal Production Technology Program

หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

Master of Thai Traditional Medicine Program Thai Traditional Medicine Program

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering Program Department of Electrical Engineering