• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ติดต่อเรา

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ฝ่าย / แผนก / สาขา                             เบอร์    ฝ่าย /แผนก / สาขา  เบอร์  
  สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
      – ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร 1100    – คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2101
      – รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1101    – สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2102
      – ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1102    – ฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2103
      – ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1103    – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2104
      – สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1104    – สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิต 2105
      – แผนกงานอาคารสถานที่+ยานพาหนะ 1105    – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2106
      – แผนกงานกองทุน กรอ/กยศ 1106    – โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2701
      – สำนักงานงานบริหารแผนและการคลัง 1121    – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2702
      – แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน 1122    – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2703
      – แผนกงานการเงิน 1123    – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2801
      – แผนกงานการบัญชี 1124    – โปรแกรมวิชาภาษาไทย+โปรแกรมวิชาสังคม 2401
      – แผนกงานออกแบบและพัสดุ 1125    – โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2402
      – สำนักงานงานวิจัยและพัฒนา 1201    – โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 2403
      – สำนักงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1202    – โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 2404
      – แผนกงานทะเบียนและวัดผล 1203    – โปรแกรมวิชาการบัญชี 2301
      – แผนกงานประกันคุณภาพ 1204    – โปรแกรมวิชาการตลาด 2302
      – สำนักงานงานบริหารงานบุคคล 1205    – โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2303
      – ห้องประชุมค้ำคูน 2 1206    – โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2501
      – สำนักงานงานพัฒนานักศึกษา 1901 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
      – แผนกงานกีฬา (โรงยิม) 1902    – คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3101
      – สำนักงานหอพักนักศึกษา 1903    – สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3102
      – สำนักงานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1601    – ฝ่ายวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3103
      – แผนกงานห้องสมุด 1602    – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3104
      – แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา 1603    – สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3105
      – แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 1604    – สาชาวิชาพืชศาสตร์ 3106
      – แผนกงานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 1605    – สาขาวิชาการประมง 3107
      – แผนกงานเอกสารการพิมพ์ 1606    – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3108
      – ห้องประชุมค้ำคูณ 6 1607    – สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3109
         – สำนักงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ 3201
         
   
   
  ***หมายเหตุ***
   
  1.      การโทรภายในวิทยาเขต กดเลขหมาย   4  หลัก
  2.      โทรข้ามวิทยาเขต ต้องทำการกด Site Code ตามด้วยเลขหมาย 4 หลัก
  80XXXX   ศูนย์กลาง นครราชสีมา
  81XXXX   วข.ขอนแก่น
  82XXXX   วข. กาฬสินธุ์
  83XXXX   วข. สกลนคร
  84XXXX   วข. สุรินทร์
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723

  แบบง่ายต่อการพิมพ์